Friday, October 18, 2019
Select the search type
  • Site
  • Web
Search

جشنواره حامی

دبیر جشنواره: منتخب شورای سیاست گذاری است و به عنوان بازوی اجرایی شورای سیاست گذاری عمل کرده و وظیفه هماهنگی شورا با کمیته های تخصصی مربوطه را بر عهده دارد. همچنین انتخاب و معرفی اعضای کمیته های تخصصی بر عهده دبیر جشنواره می باشد

دبیر خانه مرکزی: این دبیرخانه به منزله بازوی اجرایی و مرکز کنترل فرایند اجرایی در حوزه صف و عملیات جشنواره عمل می کند.

-اهم وظایف دبیر خانه مرکزی:

v دریافت و انتقال موثر تصمیمات کمیته های چهار گانه به دبیرخانه های هادی مناطق

v ثبت و نگهداری کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک جشنواره

v رصد و انتقال عملکرد و نواقص دبیرخانه های هادی مناطق به کمیته های تخصصی

v دریافت آثار برگزیده در سطح مناطق جهت معرفی به کمیته داوری برای ارزیابی نهایی

v نظارت بر عملکرد دبیرخانه های هادی مناطق و هماهنگی آن با کمیته های چهار گانه

-حوزه اجرایی: این حوزه مرکب از دبیرخانه های هادی مناطق 22گانه شهر تهران بوده و به مثابه مرکز عملیات و صف جشنواره عمل می کنند. هرکدام از دبیرخانه های هادی دارای سه کمیته اجرایی، شهریاران جوان و علمی بوده که وظیفه پیگری و هماهنگی وظایف محوله از سوی کمیته های عالی تخصصی را بر عهده دارند. همچنین این دبیرخانه ها به صورت سیستماتیک باید با خانه های رفاه و خدمات اجتماعی و کارآفرینی و کانون های زیر مجموعه آن در سطح محلات عمل کنند.

اهم وظایف حوزه اجرایی:

v تحقق اجرایی تصمیمات و مصوبات کمیته های چهارگانه

v هماهنگی با نهادهای منطقه ای و سراهای محلات

v آماده سازی دفاتر برگزاری جشنواره در سطح محلات

v جمع آوری آثار و ارزیابی اولیه آن توسط کمیته های زیر مجموعه دبیر خانه های هادی

 

تعریف: جشنواره حامی )حمایت اجتماعی مردم یار) مجموعه ای از سازوکارهایی است که با اتخاذ سیاست جامع محله گرایی و محله محوری وبا توجه به کوچکترین واحدهای اجرایی کلانشهر تهران سعی در پیمودن گامهای بلندی برای جلب مشارکتهای اجتماعی در چارچوب برنامه ها وطرح های عملیاتی حول محورهای کار آفرینی ،رفاه و خدمات اجتماعی و مشارکتهای مردمی دارد

مشارکت اجتماعی: فعالیتی است آگاهانه و داوطلبانه مردم یا گروه های اجتماعی در فراگردهای اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی  که شهروندان با توجه به سلیقه ، علاقه و نیازمندیهای جامعه که بر سرنوشت آنان اثر می گذارد انجام می دهند و از انجام آن  به یک رضایت درونی می رسند .

اهداف:

Ø     معرفی ظرفیت ها و تواناییهای محلی در ارائه خدمات اجتماعی به افراد و گروه های در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی

Ø      ایجاد زمینه مناسب برای جلب مشارکت اقشار مختلف مردم در امور فرهنگی و اجتماعی

Ø     معرفی ظرفیت ها و تواناییهای محلی در فراهم نمودن زمینه توانمند سازی و اشتغال به کارافراد و گروه های در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی

Ø     ارتقاء سطح آگاهی های عمومی در خصوص مسائل و معضلات شهری

Ø     ارتقاي کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی شهروندان در محلات

Ø     جلب مشارکت شهروندان در اداره امور اجتماعی محله

Ø     تقویت ارتباط ساکنان محله با مدیریت شهری در امور رفاهی و اجتماعی محله

 ضرورتها:

نظام مديريت شهري با هدف احياي مشاركت خودجوش شهروندان و اداره مطلوب شهر - به ويژه در حوزه امور اجتماعي و فرهنگي - طرح ساماندهي مشاركت‌هاي اجتماعي در محله‌هاي شهر تهران (مديريت محله) را در دستور كار دارد و به عنوان متولي اجراي سياست‌هاي شهرداري تهران در اين حوزه  وظیفه دارد با  جلب مشارکت شهروندان  در جهت تسهیل ارائه خدمات و گسترش رفاه شهری بکوشد.،در همین راستا بر اساس مستندات قانونی زیر،مدیریت شهری نسبت به ارائه خدمات اجتماعی ورفاه به شهروندان تهرانی اقدام می نماید.

v  ماده 96 قانون برنامه چهارم توسعه، مصوب 83 : مشارکت در طرح ساماندهی افراد  بی‌خانمان(راه اندازی و تجهیز گرمخانه، تأمین پرسنل، اعزام تیم سیار به منظور شناسایی و جذب)

v  مصوبه هیأت وزیران 84/5/3 : مشارکت در طرح ساماندهی کودکان خیابانی(تخصیص و تجهیز فضای فیزیکی و تأمین امکانات مورد نیاز ساماندهی).

v  مصوبه یکصدونودو شمین جلسه شورای شهر تهران مبنی بر توسعه ، ساماندهی و ارتقای کارآفرینی در شهر تهران مورخ 88/3/5 و اصلاحیه مورخ 88/4/19

v  مصوبه چهارصدو چهاردهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر استفاده از ظرفیت همکاری و مشارکت شهرداری تهران در پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی شهر تهران مورخ 90/8/1 شماره 90/3/414/3 .

جشنواره حامی می تواند از طریق جلب مشارکتهای مردمی، ارتقاء سطح آگاهی های عمومی در خصوص مسائل و موضوعات مدیریت محلی، تقویت ارتباط ساکنان محله با مدیریت شهری در امور رفاهی و اجتماعی محله و..... مدیریت شهری را در دست یابی به اهداف خود یاری رساند و در ادامه مهمترین ضرورتهای برگزاری این جشنواره عبارت است از:

v    هدایت و جهت دادن به گروه ها و هسته های مردمی در اداره امور محله

v    کمک در حل مشکلات سرا ها و خانه های محلات با جلب مشارکت مردم محله

v    کمک در فعال سازی کانون های محله به منظور مشارکت در برنامه های اجتماعی و فرهنگی  شهر تهران

v    بهره گیری از نتایج به دست آمده در ارتقای توان مدیریت شهری

v    شناخت وتامین منابع اجتماعی محلات جهت اجرای برنامه های اجتماعی و فرهنگی شهر تهران.

سیاستهای اجرایی:

Ø     همکاری و مشارکت با تشکلهای مردم نهاد در حوزه رفاه و خدمات اجتماعی

Ø     زمینه سازی جهت مشارکت همه جانبه کانونهای اجتماعی محلات

Ø     تقویت اثر بخشی و توسعه دامنه فعالیتهای حمایتی و اجتماعی

Ø     پویایی در فضای شهری  و ایجاد همدلی اجتماعی میان شهروندان

Ø     استفاده از صاحب نظران و فعالان حوزه رفاه اجتماعی و کار آفرینی در طراحی ،برنامه ریزی و برگزاری جشنواره

جامعه هدف: به طور کلی جشنواره حامی تمامی ساکنین محلات شهر تهران را در دو سطح عام وخاص مورد نظر دارد.

1- مخاطبین عام:

Ø     کلیه اقشار وساکنین محلات شهر تهران

       2 - مخاطبین خاص:

Ø     سازمانهای مردم نهاد

Ø     خیریه ها

Ø     سازمانهای دولتی مرتبط با مدیریت شهری

Ø      شورایاران محلات

Ø     مدیران محله

Ø     مسئولین خانه ها

Ø     کانونهای اجتماع محور

Ø     دانشگاه ها،مراکز آموزشی و نهادهای علمی وتحقیقاتی

 انتظارات:

انتظارات در  خصوص جشنواره حامی توسط شورای سیاستگذاری با عناوین ذیل تبین گردیده است.

 

1-                شناساندن اهداف و ماموریتهای  خانه های کار آفرینی و رفاه وخدمات اجتماعی به شهروندان 

2-                تقویت مشارکت بالقوه خانه ها وکانونهای زیر مجموعه آنها در سطح مناطق 22 گانه

3-                 نقش دهی بیشتر به کانون های اجتماع محور یا محلی  ( CBO's در سطح محلات شهر تهران

4-                اعتماد سازی عمومی بمنظور جلب مشارکت شهروندان و سازمانهای مردم نهاد

5-                آموزش و اطلاع رسانی به مردم و کانونهای محلی

توانمند سازی کلیه شهروندان به ویژه افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی به منظور احراز هویت شهروندی                                        

 

 

http://hami.mytehran.ir

Copyright by Tehran Municipality